مزایای بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

این طرح بیمه عمر پاسارگاد در واقع به صورت ترکیبی از بیمه نامه های عمر به شرط فوت و بیمه عمر به شرط حیات میباشد. در بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد در کنار پوششهای بیمه عمر از جمله داشتن پوشش فوت، سرمایه گذاری نیز برای فرد شکل میگیرد. در واقع بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد یکی از نمونه های بیمه های عمر یا Life Universal میباشد. از آن جایی که بیمه عمر پاسارگاد با رسیدن به سود دهی در طول مدتبیمه نامه و تشکیل یک سرمایه گذاری ارزشمند می تواند به صورت یکپ شتوانه مالی و اقتصادی برای فرد بیمه شده و حتی ذینفعان بیمه نامه برایزمانی که کنارشان نیستیم باشد.
برخی از طرحهای بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد عبارتند از:

  • بیمه عمر و تامین آتیه فرزندان پاسارگاد
  • بیمه عمر و تامین آتیه زنان خانه دار پاسارگاد
  • بیمه عمر و بازنشستگی پاسارگاد
  • بیمه عمر به شرط فوت

این طرح بیمه عمر پاسارگاد، فقط پوشش فوت برای دارنده بیمه نامه دارد، این طرح به دو صورت زیر ارائه میشود:

بیمه عمر زمانی پاسارگاد با سرمایه ثابت

این بیمه عمر فقط پوشش فوت را برای بیمه شده فراهم میکند. اگر فرد بیمه شده در طول داشتن بیمه نامه فوت نماید سرمایه فوت به ذینفعان بیمه نامه پرداخت میشود و سرمایه گذاری ندارد و اگر بیمه شده در پایان مدت قرار داد در قید حیات باشد هیچ مبلغی به وی پرداخت نمیشود. معمولا این بیمه نامه را ادارات و سازمانها برای کارکنان خود انجام میدهند.

بیمه عمر زمانی پاسارگاد با سرمایه نزولی

این بیمه نامه در سایر شرکت های بیمه به نام بیمه عمر مانده بدهکار معروف است. شرایط این بیمه نامه با بیمه عمر متفاوت است و این بیمه نامهبرای حمایت فرد در مقابل بدهیهای بانکی وی انجام میشود. مبلغ این بیمه نامه هر سال نسبت به سال قبل کاهش مییابد و در پایان قرارداد به صفر میرسد.
بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد مورد استقبال فراوانی از طرف بیمه گذاران بیمه نامه عمر قرار گرفته و تمامی مطالبی که در این نوشته آمده است مربوط به بیمه و تامین آتیه پاسارگاد می باشد.