تخفیفات بیمه عمر پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد برای ترویج و تشویق بیمه نامه های عمر بر اساس اندوخته بیمه عمر پاسارگاد بیمه شده ها، تخفیفاتی را در سایر رشته های بیمه ای به بیمه گذاران عمر خود ارائه می کند. از جمله این تخفیفات میتواند به موارد زیر اشاره کرد:

  • تخفیف بیمه بدنه پاسارگاد
  • تخفیف بیمه آتش سوزی مسکونی بیمه پاسارگاد
  • تخفیف بیمه حوادث انفرادی بیمه پاسارگاد
  • تخفیف بیمه درمان مسافرتی پاسارگاد

میزان تخفیفات شرکت بیمه پاسارگاد ۱۰ تا ۴۰ درصد و بر اساس اندوخته ریاضی بیمه عمر پاسارگاد ارائه میشود.

طبقه بندی بیمه نامه های عمر پاسارگاد بر اساس اندوخته ریاضی بیمه عمر به صورت جدول زیر میباشد:

جدول تخفیفات بیمه پاسارگاد بر اساس طبقه بندی اندوخته ریاضی بیمه عمر پاسارگاد