سرمایه انسانی بیمه پاسارگاد

عمده سرمایه انسانی شرکت را دو گروه سرمایه انسانی مجرب و سرمایه انسانی جوان تشکیل می دهند، به دلیل ماهیت و خصوصیت کسب و کار بیمه گری که با پیچیدگی و ظرافت های ویژه ای همراه می باشد، آموزش مستمر ضمن خدمت برای همکاران جوان به منظور ارتقاء سطح دانش ، توانایی ها و مهارت های فنی و رفتاری آنان به یکی از سیاست های اصلی تربیت و پرورش سرمایه انسانی شـرکت تبـدیل شده اسـت، درایـن راستا همکاران متخصص و مجرب شـرکت بـه موازات مسئولیت های اجرایی خود نقشی اساسی در آمـوزش مستمر همکاران جوان شرکت ، برعهده داشته اند.
انتخاب بیمه پاسارگاد به عنوان شرکت بیمه برتر به تشخیص بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸، کسب عنوان شرکت برتر از نظر رشد سریع در سال ۹۰، ۹۱ و ۱۳۹۲ به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی نشان از وجود عوامل مؤثر و قابل اطمینان در رشد، توسعه و بالندگی مستمر شرکت دارد.
شبکه گسترده فروش شرکت با بهره گیری از کارشناسان و متخصصین کارآزموده صنعت بیمه در سراسر کشور در بیش از ۱۵ مدیریت منطقه، ۷۶ شعبه، ۲۲۰۰ نمایندگی فعال و ۸۴۰۰ نماینده فروش بیمه عمر و تامین آتیه، آماده ارائه خدمات در قالب انواع بیمه های اموال، اشخاص، مسئولیت و مهندسی به شما هموطن گرامی می باشد.