پوشش های بیمه عمر پاسارگاد

پوشش های اصلی بیمه عمر پاسارگاد

پوشش فوت به هر علت

این پوشش اصلی ترین پوشش بیمه عمر پاسارگاد است. این پوشش به صورت سرمایه فوت میباشد که با حق
بیمه پرداختی بیمه شده رابطه مستقیم داشته و بر اساس حق بیمه پرداختی فرد محاسبه میشود. میزان این پوشش می تواند ۱ تا ۲۵ برابر حق بیمه باشد و در صورت فوت بیمه شده به ذینفعان بیمه نامه وی پرداخت میشود. سقف این پوشش تا ۲۵۰ میلیون تومان میباشد.

پوشش سرمایه فوت به علت حادثه

اگر فرد بیمه شده در اثر حادثه فوت نماید این سرمایه عالوه بر سرمایه فوت به هر علت به ذینفعان پرداخت می شود. میزان پوشش سرمایه فوت در بیمه عمر پاسارگاد تا ۴ برابر سرمایه فوت می تواند باشد. سقف سرمایه فوت در اثر حادثه بیمه عمر پاسارگاد تا ۴۰۰ میلیون تومان می باشد.

پوشش های تکمیلی بیمه عمر پاسارگاد

پوشش امراض خاص بیمه عمر پاسارگاد

اگر فرد بیمه شده در طول داشتن بیمه نامه عمر پاسارگاد به یکی از بیماری های تحت پوشش مبتلا شود، می تواند تا سقف ۴۰ میلیون تومان از این پوشش استفاده کند. بیماریهای تحت پوشش در بیمه عمر پاسارگاد شامل سکته قلبی و مغزی، پیوند اعضای اصلی بدن، عمل قلب باز و سرطان میشود.

پوشش نقص عضو دائم ناشی از حادثه

این پوشش به اختیار بیمه شده به بیمه نامه عمر اضافه میشود و اگر فرد بیمه شده در طول مدت قرارداد و در اثر حادثه دچار نقص عضو دائم شود میتواند از این پوشش تا ۳۰ درصد سرمایه فوت استفاده نماید. سقف پوشش نقص عضو بیمه پاسارگاد تا ۲۵۰ میلیون تومان میتواند باشد.

پوشش هزینه پزشکی

اگر فرد بیمه شده دچار حادثه شود، برای جبران هزینه های بستری و پزشکی میتواند تا سقف مشخص شده این پوشش در بیمه نامه عمر خود استفاده نماید. سقف پوشش هزینه پزشکی پاسارگاد تا ۴۰ میلیون تومان میباشد.

 معافیت از پرداخت حق بیمه

در صورتی که بیمه شده در طول مدت قرارداد دچار از کار افتادگی شود، طبق این پوشش از پرداخت حق بیمه های باقیمانده معاف میشود. پوشش معافیت برای افراد شاغل و بالای ۸۰ سال می باشد.

پوشش سرمایه از کارافتادگی بیمه عمر پاسارگاد

اگر فرد بیمه شده در طول مدت داشتن بیمه عمر به هر علت از کار افتاده شود میتواند از این پوشش تا سقف ۶۰ میلیون تومان استفاده کند. سن بیمه شده باید بالای ۱۲ سال باشد.

پوشش آتش سوزی برای منزل مسکونی بیمه عمر پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد برای همه دارندگان بیمه عمر پاسارگاد ، پوشش آتش سوزی منازل ارائه میکند. میزان سرمایه ای که از این طریق تحت پوشش قرار میگیرد و تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان می باشد. البته این پوشش به انتخاب خود فرد بیمه شده ارائه میشود.

پوشش درمان تکمیلی بیمه عمر پاسارگاد

یکی از مزایای داشتن بیمه عمر پاسارگاد امکان استفاده از این پوشش است ، اگر اندوخته بیمه نامه عمر پاسارگاد به ۲ میلیون تومان برسد و ۶ ماه از صدور بیمه نامه گذشته باشد، فرد بیمه شده میتواند تا سقف ۱۰ میلیون تومان از هزینه های جراحی و تا سقف ۵ میلیون تومان از پوشش هزینه بستری بیمه عمر پاسارگاد خود استفاده نماید.

پوشش آتش سوزی و زلزله منازل مسکونی

در بسیاری از شرکتهای بیمه، این پوشش در بیمه عمر به چشم نمی خورد اما بیمه پاسارگاد شاید تنها بیمه ای باشد که در پوشش های بیمه عمر پاسارگاد ، پوشش آتش سوزی منازل را نیز گنجانده است و اگر بیمه گذار نیازمند این پوشش باشد الزام نیست بیمه آتش سوزی تهیه کند و در کنار بیمه عمر از مزایای بیمه پاسارگاد نیز استفاده کند. نهایت خسارت پرداختی در این پوشش تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان است.