مدارک و شرایط دریافت خسارت بیمه عمر پاسارگاد

اگر بیمه عمر پاسارگاد دارید و در طول مدت داشتن بیمه عمر پاسارگاد به خسارت خورده اید باید حتما به شرکت بیمه اطلاع داده و مدارک زیر را به شرکت بیمه پاسارگاد ارائه نمایید، البته شرایط اعلام خسارت در موارد مختلف ،متفاوت میباشد.
مرحله پرداخت خسارت در هر کدام از پوشش ها بعد از بررسی و تایید خسارت، پرداخت خسارت به صورت چک میباشد.

مدارک و شرایط الزام برای خسارت فوت بیمه عمر پاسارگاد

 • کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه بیمه شده (متوفی)
 • اصل بیمه نامه عمر پاسارگاد و دفترچه های اقساط بیمه عمر
 • نامه اعلام خسارت توسط ذینفعان بیمه نامه
 • اصل و کپی برابر اصل جواز دفن
 • شرح حادثه ای از فوت و یا حادثه اتفاق افتاده
 • اصل و کپی برابر اصل خلاصه رونوشت وفات
 • کپی کل صفحات باطل شده شناسنامه بیمه شده
 • کپی کارت ملی باطل شده بیمه شده
 • کپی برابر اصل شناسنامه ذینفعان بیمه نامه اگر ذینفعان بیمه نامه وراث قانونی هستند، ارائه گواهی انحصار وراثت
 • اگر فوت در اثر حادثه باشد، شرح کامل نیروی انتظامی
 •  اگر فوت در اثر حادثه رانندگی باشد که وی در رمان حادثه راننده باشد، ارائه گواهینامه رانندگی بیمه شده
 • اگر فوت در اثر بیماری باشد، ارائه کلیه مدارک تشخیصی و درمانی و ارائه گزارش پزشک معالج درباره نوع بیماری و شرح درمان
  انجام گرفته

مدارک و شرایط الزام برای خسارت بیماری بیمه عمر پاسارگاد

 • اصل بیمه نامه عمر پاسارگاد
 • اعلام خسارت اولیه به صورت شرح بیمه شده از روند تشخیص و درمان
 • ارائه کلیه مدارک پزشکی و بیمارستانی

مدارک و شرایط الزم برای خسارت نقص عضو بیمه عمر پاسارگاد

 • اصل بیمه نامه عمر پاسارگاد
 • ارائه رادیوگرافی از عضو صدمه دیده
 • تکمیل فرم گواهی پزشک معالج به انضمام مدارک پزشکی مربوطه
 • مدارک و شرایط الزام برای خسارت هزینه پزشکی ناشی از حادثه بیمه عمر پاسارگاد
 • اصل بیمه نامه عمر پاسارگاد
 • اصل صورتحسابهای هزینه های انجام شده
 • ارائه گزارش پزشک معالج مبنی بر علت صدمه و معالجات انجام شده